Osvedceny zpusob boje proti drogam
Help linka 
733 788 788
dcpraha tabor

Centrum dětí a mládeže Teen Challenge vzniklo v roce 2001 v Praze 3 na Žižkově, jako specifická forma prevence pro děti a mládež přímo ohrožené drogami, kriminalitou, sociální exkluzí a dalšími nežádoucími jevy.

Snažíme se jim poskytnout pokud možno co nejkomplexnější péči, od hygieny, stravy, oděvů, přes doučování, pomoc při psaní úkolů, volnočasové aktivity až po konkrétně zaměřené prevenční programy (alkohol, šikana, záškoláctví, drogy, kouření, kriminalita, atd.) Naším cílem je pomoci těmto dětem a teenagerům, nejen vyhnout se jevům, které devastují život člověka, ale založit svou budoucnost na správných hodnotách a postojích, příjmout zodpovědnost sám za sebe, začlenit se do společnosti a vést plnohodnotný, spokojený život. 

CDM poskytuje:

Programy pro školní děti a teenagery

- 2x týdně pro předškolní děti od 3-6 let a mladší školní děti od 6-10 let

- 2x týdně pro teenagery od 11-21 let a jednou týdně večerní skupinka

Součástí běžného programu je doučování (ve skupině i jednotlivě), oběd, svačina, volný čas, volnočasové a tvůrčí aktivity (hry, výtvarná činnost, divadlo, tanec, sportovní aktivity, výuka vaření, hry na hudební nástroje). biblické vyučování přizpůsobené věkové skupině, zpívání chval a modlitby.

Dětem a teenagerům nabízíme možnost rozhovorů o tom, co je zajímá, co prožívají a co by si v životě přáli. Věříme, že jedině Ježíš Kristus může změnit jejich životy.

Každoročně pořádáme tábor, lyžařský pobyt,  výlety a další akce mimo běžný program.

streetwork- akce pro děti a jejich rodiny v parcích Žižkova

                                                                                                                             

Dětské centrum Teen Challenge Brno na ulici Cejl již od roku 2007 pomáhá ohroženým dětem. Sociálně znevýhodněným dětem z blízkého okolí nabízí bezpečné místo, kde nacházejí řád, srozumitelná pravidla a stabilní tým pracovníků. V rámci DC dětem nabízíme alternativu jejich rizikového přirozeného prostředí, snažíme se poskytnout podporu a motivaci ke vzdělávání a získání sociálních dovedností, které jim pomohou vykročit z bludného kruhu závislostí, bídy a pobírání sociálních dávek. Usilujeme o to přinést dětem a jejich rodinám do života naději, víru a lásku.

V rámci dvou registrovaných sociálních služeb – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a Sociálně – aktivizační služby pro rodiny s dětmi – sloužíme dětem od 4 do 16 let. Provozujeme klub pro školní děti, předškolní klub, rukodělné kroužky, individuální doučování, misijní klub Středečník, pracujeme přímo v rodinách. Spolupracujeme s místními církvemi, příslušnými úřady a dalšími institucemi.

Více informací se dozvíte na webových stránkách Dětského centra TC Brno: www.dc-brno.cz

                                                                       

                                                                                                        

INaším cílem je pomocí volno-časových programů pro děti a mládež nabídnou bezpečné prostředí pro trávení volného času, pomoci jim najít místo ve společnosti, vést plnohodnotný život, získat pozitivní vztah ke vzdělání, práci, abstinovat od návykových látek a být schopni do budoucna založit funkční rodinu. Program Dětského centra Klokan Teen Challenge se zaměřuje na děti a mládež, které vyrůstají v nevhodných sociálních podmínkách mají problémy v oblasti vzdělávání a výchovy a patří do rizikové skupiny dětí a mládeže ohrožené takovými negativními jevy jako je toxikomanie, alkoholismus a kriminalita. Jde často o děti, které nejsou nikde organizovány, mají problémy se záškoláctvím, drobnými delikty, kouřením a užíváním alkoholu již vraném věku.

V prostorech Dětského centra chceme nabídnout program všem, kdo mají touhu společně trávit volný čas při vzdělávací, kreativní, sportovní a společenské aktivitě.